Daily Archives: January 27, 2012

Meyakini dan Melaksanakan Rukun Iman adalah Bukti Keimanan seorang Muslim

January 27, 2012

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat bertemu di majelis yang penuh Baroqah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat, tabiin dan seluruh umatnya hingga akhir jaman. Amiin. Adik-adik […]